De gemeente heeft Movares ingenieurs en adviseurs opdracht gegeven om verder onderzoek te doen naar de westelijke ontsluitingsweg richting de A15. Het onderzoek gebeurt in de periode van midden 2022 tot midden 2023. Het onderzoek moet leiden tot duidelijkheid over de haalbaarheid en effecten van een voorkeurstracé voor deze weg.  

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de wegen naar en van Tiel. De gemeente wil de stad en de dorpen goed bereikbaar houden. Ook sluipverkeer willen we zoveel mogelijk voorkomen. En we willen dat vrachtwagens zo min mogelijk over de smalle wegen in het buitengebied rijden.

Onderzoek van vijf tracés
In een eerste haalbaarheidstudie, de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) zijn vier mogelijke nieuwe tracés (routes) naar voren gekomen:

  • Een tracé door het gebied aan de noordkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé door het gebied aan de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
  • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9 dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg;
  • ‘Nulplusalternatief’: verbeteren van de N835, de provinciale weg van en naar de A15.

Deze tracés gaan we nu verder onderzoeken in een milieueffectrapportage voor een plan, een PlanMER- onderzoek. Hierin vergelijken we de effecten en haalbaarheid van alle tracés met elkaar. Het doel is om zo tot een voorkeurstracé te komen.

Betrekken inwoners en belanghebbenden
Het onderzoek gebeurt niet alleen door specialisten. We vinden het belangrijk om ook de bewoners in het gebied en andere direct belanghebbenden actief te betrekken. Zij hebben gebiedskennis, waardoor verschillende belangen en zorgen in beeld komen. Gemeente en Movares organiseren direct na de zomervakantie eerst een informatiemarkt. Daarna starten in september adviestafels (in kleiner werkgroepverband), waaraan direct belanghebbenden kunnen deelnemen. Ook komt er een digitaal platform om informatie te delen en de mogelijkheid om reacties te geven. Hierover volgt later meer informatie.

Daarnaast gaan we ook in gesprek met partijen als provincie, Rijkswaterstaat, ProRail, Waterschap Rivierenland en gemeente West Betuwe.

Presentatie informatieve commissie 15 juni
Op woensdag 15 juni wordt de onderzoeksopzet toegelicht en gepresenteerd aan de raadscommissie. Belangstellenden kunnen de presentatie volgen vanaf de openbare tribune in de raadzaal. Of thuis (online) achter de computer via https://tiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/68d0c6c5-c4c8-4053-8ba3-4e25f2743455.

Na de vergadering komt de presentatie ook op de projectpagina www.tiel.nl/westelijke-ontsluitingsweg te staan. Daar staat ook meer informatie over het project.