Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie is het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen
nog hoog. Deze vormen van criminaliteit zorgen voor ergernis, onrust en angst onder de bewoners én
vaak voor grote schade aan eigendommen.

Door de inzet van buurtpreventieprojecten zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor dat
inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op
te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. Door uw ervaringen en die van anderen te
verzamelen en te evalueren zijn politie, gemeente en buurtbewoners beter in staat om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen in de buurt.

Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor een woonomgeving waar de inwoners regelmatig te maken
hebben met criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen én waar een groot deel van de
buurtbewoners bereid is om er samen met de politie en de gemeente iets aan te doen. Buurtpreventie
kost u niet veel moeite, maar kan wel heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt!

Samengevat:
Buurtpreventie draagt bij aan:
– het beperken van de criminaliteit in de buurt
– het beperken van schade in de buurt
– vergroten van het veiligheidsgevoel
Wat is buurtpreventie niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat
van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op
het privé-leven van anderen. En natuurlijk heeft het eigen rechter spelen niets met buurtpreventie te
maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Wat kunt u doen?
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen.
Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of
laten branden van één of meer lampen als u ‘s avonds de deur uitgaat. Zoals gezegd is het de
bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte
situaties en in voorkomende gevallen deze meldt. Dit kan eenvoudig door wat extra op uw omgeving te
letten als u ‘s avonds de hond uitlaat of bij late thuiskomst even een extra rondje door de buurt te rijden.
Maar ook afspraken maken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als zij een paar dagen weg
zijn of op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. Ga nooit alleen af op een verdachte situatie. En bent u het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe
daar dan altijd aangifte van.

Wat doet de politie?
De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt en bespreekt deze met het
buurtpreventieteam. Deze gegevens zijn uitgangspunt voor de activiteiten van de politie zoals de
manier waarop er gesurveilleerd wordt en hoe vaak. De politie geeft ook informatie over de
voorzorgsmaatregelen die voor de bewoners van de buurt het meest geschikt zijn. Verder geeft de
politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt
melden en beschrijven.